Marijke van Vijfeijken

Drs. Marijke van Vijfeijken is senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Kwaliteiten van Leraren van Hogeschool Arnhem Nijmegen. Zij heeft diverse type onderzoeken uitgevoerd rondom thema’s als: recht doen aan verschillen met inzet van ict; opbrengstgericht werken, passend onderwijs en innoveren met ict. Daarnaast geeft Marijke trainingen in het voortgezet onderwijs over (formatief en summatief) toetsen en beoordelen en begeleidt ze leergemeenschappen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Onlangs is ze gestart met een onderzoek naar het ontstaan van incorrecte leraarverwachtingen en de effecten ervan op overgangsbeslissingen en differentiatie in de klas. Ze onderzoekt welke bewezen interventies er zijn die voorkomen dat deze incorrecte leraarverwachtingen van invloed zijn op beslissingen van leraren over leerlingen.

Beoordelen om ervan te leren

Bekijk de presentatie

Veel scholen maar ook bedrijven willen op een andere manier gaan beoordelen. In de Nederlandse onderwijspraktijk is formatief toetsen in opkomst en komen er steeds meer klassen waarin geen cijfers meer worden gegeven. Bedrijven willen af van de afvinklijstje die gehanteerd worden tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Scholen en bedrijven willen af van een afrekencultuur om te groeien naar een feedbackcultuur. Een dergelijke cultuurverandering gaat niet vanzelf en vraagt veel van professionals zelf én van de werkomgeving. Eén van de aspecten is het kunnen vormen adequate oordelen zodat passende beslissingen worden genomen voor lerenden. En belangrijk daarbij is: hoe te voorkomen dat deze ontwikkelingen niet leiden tot een (nog) grotere kansenongelijkheid in onderwijs en arbeidsmarkt.