Welkom

LRN21 (spreek uit: leren 21) is een netwerk ter promotie en adoptie van 21st Century Skills in schoolorganisaties en bedrijven. Wij organiseren themabijeenkomsten en houden een blog bij met actuele thema’s.

Vanaf heden zijn we te vinden op het nieuwe domein:
skillsvoordetoekomst.nl.

Hieronder kunt u door de meest recente blogs heen scrollen.

Waarom zal de impact van automatisering dit keer anders zijn?

De snelle ontwikkeling van robotinzet en kunstmatige intelligentie zal menigeen bezig houden; staat mijn (toekomstige) baan ook onder druk? Waar heb ik nog kansen, waar moet ik mijn scholing op richten?

Er zijn diverse media die de ’second machine age’ of de ‘4th industrial revolution’ uitleggen, maar de YouTube film ‘The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time‘ brengt het via animatie mooi in beeld om met collega’s en leerlingen bij stil te staan.

Nééé, niet stilstaan! Maar meteen nadenken over hoe je slim de nieuwe mogelijkheden actief omarmt ten eigen nut en voor de samenleving.

Het filmpje is ook een inleiding op de mogelijke invoering van het Universeel Basis Inkomen, want als er niet genoeg werk is voor iedereen zal er toch een stimulerend sociaal/financieel vangnet moeten komen voor het precariaat.

Assessmentdriehoek

Nog wat beweging in de slipstream van de afgelopen LRN21 themabijeenkomst van 13 juni jl. over toetsen: Verschillende leerwegen, verschillende opleiders, verschillende instituten maken een evenwichtig beoordeling van studenten lastig of op zijn minst complex.

In het onvolprezen blad Onderwijsinnovatie (OU) nr 2, 2017 vindt u een interessant artikel over de assessmentdriehoek. Ook online te vinden op pagina 17 van Onderwijsinnovatie nr 2 2017.

De focus ligt op hoger onderwijs, maar gezien het aspect professioneel handelen in kritische beroepssituaties en diverse leerwegen is het ook inspirerend voor mbo en bedrijfsopleidingen.

U bent een van sneeuwwitjes dwergen!

We werken en leren steeds meer in teamverband. Daartoe hebben we regelmatig overleg en dat gebeurt doorgaans middels een vergadering. Hoewel staand vergaderen hip is, zal menigeen het nog zittend doorstaan. Pakt u ook altijd dezelfde stoel aan de vergadertafel? Dat komt door uw eigen rol en die van de baas. Hij/Zij zit gewoonlijk aan het eind van de tafel met de rug naar de achterwand en zicht op de deur.

Men kan het gedrag van mensen tijdens vergaderingen in zeven categorieën indelen volgens Sharon Livingston (Livingston Group). Haar categorieën zijn gebaseerd op de zeven dwergen van Sneeuwwitje. Tegenover de baas zitten mensen die qua gedrag lijken op de dwergen Grumpie of Doc, of op beiden. Grumpie is confronterend en een lastpak. Doc is de beterweter en laat dat merken. Rechts naast de baas vinden we Giegel, een ja-knikker.

Uit onderzoek van Livingston blijkt dat 59% van de mensen in de Giegel-categorie vallen. Niet zo vreemd: selecties van medewerkers of teamleden geschieden met het oogmerk de leider te ondersteunen. Behalve de plaats aan tafel speelt de houding (non-verbale uiting) van de deelnemer een grote rol. U herkent het wel: lui uitgezakt achterover, op het puntje van de stoel, gekruiste enkels, enzovoort.

Waar en hoe zit u bij de volgende vergadering?

Onderwijsvernieuwing of -vernieling?

Al jaren worden door diverse (belanghebbende) instanties verwoede pogingen ondernomen om de zegeningen van computers in onderwijs aan te tonen. Zelfs marginale resultaten worden gevierd. Maar met regelmaat komt er tegengeluid: het is lang niet altijd nuttig, zelfs vaak funest voor de leerresultaten! Leerlingen/studenten kunnen niet doelgericht en verantwoord omgaan met de nieuwe media en veel docenten weten ict niet effectief in te zetten! Het misbruik van de computer (of laptop, tablet, smartphone) in de les bestendigt waarschijnlijk ook game- en social media verslaving, het gebrek aan concentratie en vaak ook een slechte lichaamshouding (gekromde nek).

Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven wordt ict ook veel voor privé-zaken ingezet. Op zich hoeft dat niet altijd bezwaarlijk te zijn, omdat in veel jobs de grens tussen zakelijk en privé deels vervallen is en de uiteindelijke performance telt. Vlaams pedagoog Pedro De Bruyckere wijst in zijn blog op diverse onderzoeken en pleit voor meer aandacht om te (laten) leren correct met ict om te gaan in het onderwijs. Want dat ict de leeropbrengsten bij goed gebruik echt kan vergroten, daar zijn ook genoeg bewijzen voor! En een artikel van MKBservicedesk als voorbeeld van de problematiek van privé ict-gebruik in werktijd.

Formele bedrijfsopleidingen toegenomen (maar?)

Uit onderzoek van CBS is niet meteen duidelijke wat de reden is voor de stijging van het aanbod bedrijfsopleidingen. Mogelijk: na de crisis is er meer financiële ruimte om te scholen (maar de statistieken dateren uit de hoogtijdagen van de afgelopen financiële crisis), werkgevers vinden dat het personeel tekort schiet in performance, werkgevers maken er lonkende secundaire arbeidsvoorwaarden van.

Meestal gaat het om beroepsgerichte vaardigheden, maar we kunnen ons ook voorstellen dat er in de toekomst – in het geval van arbeidsverdelingen door technologie – werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen voor scholing richting vaardigheden voor transitie naar ander werk of voor onbetaalde bezigheden.

Opvallend is dat in het MKB de vrouwen achterblijven bij schollingsdeelname.

Gemiddeld werd er 1100 euro geïnvesteerd per deelnemer. Als de gemiste werkuren verdisconteerd worden, komt u op het dubbele. Hiermee wordt ook duidelijk dat het om formele opleidingen (cursussen) gaat. Er blijkt niet hoe gefocust de scholing geschiedt: de vaste kernwerknemers, de cerificatenverzamelaars, open vrijwillige of ‘gepushte’ deelname.

Zo’n stijging opzichte is toe te juichen, immers werknemers komen op een hoger niveau, werkgevers hopen profijt te trekken en cursusgevers hebben meer brood op de plank. Toch vragen we ons af hoe zinvol deze publicatie (op basis van cijfers uit de periode 2010-2015) medio 2017 is, gezien de recente economische opleving en de stellige verwachting van disruptieve effecten op taakinhouden door robotica en kunstmatige intelligentie.

Creativiteit vanuit militaire invalshoek

Creativiteit wordt als zeer belangrijk gezien om de uitdagingen van de toekomst tegemoet te treden. maar hoe werkt dat eigenlijk creativiteit?

Taylor Pearson is schrijver, denker en ondernemer. Hij kijkt naar creativiteit op een andere wijze dan de meesten van ons en illustreert dit met militaire voorbeelden. Eigenlijk beweert hij dat we teveel synthetiseren binnen bekende (oude) conceptuele modellen. ‘Hoe meer je een bestaande succesformule toepast, hoe snellere het effect (succes) zal afnemen’.

U kunt een systeem niet van binnenuit doorgronden: ga dus ‘out of the box’! Deductieve destructie combineren met creatieve inductie (synthese). Ondertussen haalt Pearson ook alle (online) marketingconcepten onderuit: shitty click-throuhg rates.

Zijn voorbeeld van Gödel onvolledigheids theorema zet aan het denken: ”Iemand die zegt dat hij liegt, terwijl hij daadwerkelijk liegt, zegt eigenlijk de waarheid en zodoende liegt hij dus!” (2x herlezen!) Lees het artikel bij Medium.com

Ook kunt u daar de eerste drie hoofdstukken van zijn recente boek “The end of jobs’ downloaden.

Blockchain in Education

LRN21 had het zelf willen organiseren maar het komt zo ook helemaal goed: een conferentie over een gigantische interessante mogelijkheid voor onderwijs en opleiden: Op 5 september a.s. staat geagendeerd de Conferentie ‘Blockchain in Education’ in het Academiegebouw van de RUG te Groningen!

Blockchain, de technologie achter bijvoorbeeld de Bitcoin en Ethereum gaat een belangrijke rol spelen bij transacties op basis van ‘gedistribueerd vertrouwen’. Sommige deskundigen hechten er een grotere impact aan dan het internet zelve.

Lees hier wat het voor onderwijs zou kunnen betekenen en welke deskundige partijen u op dit gebied wijs kunnen maken.

Binnenkort komt er een speciale website met het definitieve programma en aanmeldmogelijkheid. Registeren kan hier.