De meeste mensen die dit artikel lazen gingen betere resultaten behalen!

Als docent zul je vaak je studenten moeten overtuigen, verleiden tot bepaald gedrag, om de opleidingsdoelen te halen. Ook in reclame (tv-spots bijvoorbeeld) zien we vaak subtiele manieren om ons iets te laten aannemen of te doen.

Een expert in de overtuigingspsychologie is Robert Cialdini en zijn ‘persuasion shortcuts’ worden toegelicht in een artikel in MT-magazine. Kijk zeker naar het fraaie teken-animatiefilmpje. Natuurlijk heel heel herkenbaar voor menigeen, maar zijn ze ook effectief toe te passen in onderwijs? Het zou interessant kunnen zijn om concrete voorbeelden van opleidingssituaties te verzamelen rond deze shortcuts. Onderaan het artikel zie links naar de vier voorafgaande items over Cialdini.

Hoe doen die dat daar?

Als u zich bezig houdt met opleiden voor een beroep zult u gemerkt hebben dat in de loop der jaren de invloed van nieuwe technologie als onderwerp en als hulpmiddel de opleidingspraktijk groter is geworden. Niet overal gaat de implementatie even soepel. Vaak wil men eerst uitproberen of iets werkt op de leervloer. Maar er zijn natuurlijk ook ervaringen elders. Slim lijkt ons om eens te gluren bij de buren: ‘Hoe doen die dat daar?’. Het iv4j-project heeft in 7 Europese landen zes best practices m.b.t. opleiden voor een beroep verzameld. Het resultaat is online te bekijken of af te drukken. Het iv4j-project is mede gefinancierd door het EU Erasmusprogramma.

Baan je weg, anders is morgen je baan weg!

Rob Hartgers schreef een artikel in Intermediair de visie van bestsellerauteur Martin Ford over de werkgelegenheidsontwikkeling en het basisinkomen. Ford voorziet voorlopig nog kans voor niet-routinematige banen, met creativiteit en interpersoonlijke interactie en hij stelt dat een vorm van basisinkomen sociale rampen kan voorkomen.

Ford is niet de enige deskundige die oproept om tot echte actie over te gaan: gericht te anticiperen op ontwikkelingen. Zie recente items op de

Wat kunnen beroepsopleidingen doen om mensen te helpen hun eigen weg te banen voor een onzekere toekomst? Wat kan de maatschappij (en daarmee de overheid) doen om een basiszekerheid te bieden (denk aan Maslow) om mensen zich te laten ontplooien voor de nieuwe sociaal-economische realiteit? Kan het Universeel Basis Inkomen een oplossing worden?

Op 31 oktober a.s. gaat het over bovenstaand tijdens de netwerkbijeenkomst van LRN21. Meer info volgt!

Een rijke gedachte: UBI

De flamboyante ondernemer Sir Richard Branson (u weet wel van Virgin etc.) wilde niet achterblijven bij rijke wijsneuzen als Elon Musk (Tesla) en Mark Zuckerberg (Facebook). Dus heeft hij zich ook positief uitgelaten over het Universeel Basis Inkomen (UBI) als oplossing voor de sociale-economische problematiek die veroorzaakt wordt door de neoliberale stroming en arbeidmarktdisruptie door technologische innovatie. Saillant is dat deze heren een pleister aanbevelen voor wonden die ze zelf in weelde mede veroorzaken.

Hoewel de huidige opleving in onze economie positief is, blijft de vraag hoe bestendig dit is. Meer werkgelegenheid, maar voor op basis van tijdelijke contracten. Ook blijkt de ‘match’ tussen vraag en aanbod m.b.t. werk niet optimaal in menige sector. De lonen stijgen niet of nauwelijks in verhouding tot bedrijfswinsten en er is nog steeds een omvangrijk ’onbenut arbeidspotentieel’ die wel wil maar niet aan de bak komt.

Wat ons als LRN21 bezig houdt is de rol van onderwijs en opleiden, of liever nog breder ‘leren’ in een onzekere toekomst. Geeft het UBI het individu de social-economische rust om zich te wijden aan zelfontplooiing en bij te dragen aan een harmonischer wereld? Dinsdag 31 oktober a.s. staat deze thematiek op het menu bij de volgende netwerkbijeenkomst van LRN21. Meer nieuws volgt op deze site!

Hey, word eens wakker! Er is nieuws over nepnieuws!

Pedro De Bruyckere twitterde ons uit de vakantieroes met een fraaie mediawijsheid-infographic over misleidend nieuws.

Jammer dat je niet meteen naar de bron kon doorklikken. Hier dus wel! Er staat nog meer bruikbaars voor de docent (t.b.v. leerling of mede-docent). Lijkt ons geweldig om leerlingen voorbeelden te laten geven (of zoeken) bij elk van de 10 misleidende nieuwstypen. Onderling uitwisselen en de vijf vragen beantwoorden.

Waarom zal de impact van automatisering dit keer anders zijn?

De snelle ontwikkeling van robotinzet en kunstmatige intelligentie zal menigeen bezig houden; staat mijn (toekomstige) baan ook onder druk? Waar heb ik nog kansen, waar moet ik mijn scholing op richten?

Er zijn diverse media die de ’second machine age’ of de ‘4th industrial revolution’ uitleggen, maar de YouTube film ‘The Rise of the Machines – Why Automation is Different this Time‘ brengt het via animatie mooi in beeld om met collega’s en leerlingen bij stil te staan.

Nééé, niet stilstaan! Maar meteen nadenken over hoe je slim de nieuwe mogelijkheden actief omarmt ten eigen nut en voor de samenleving.

Het filmpje is ook een inleiding op de mogelijke invoering van het Universeel Basis Inkomen, want als er niet genoeg werk is voor iedereen zal er toch een stimulerend sociaal/financieel vangnet moeten komen voor het precariaat.

Assessmentdriehoek

Nog wat beweging in de slipstream van de afgelopen LRN21 themabijeenkomst van 13 juni jl. over toetsen: Verschillende leerwegen, verschillende opleiders, verschillende instituten maken een evenwichtig beoordeling van studenten lastig of op zijn minst complex.

In het onvolprezen blad Onderwijsinnovatie (OU) nr 2, 2017 vindt u een interessant artikel over de assessmentdriehoek. Ook online te vinden op pagina 17 van Onderwijsinnovatie nr 2 2017.

De focus ligt op hoger onderwijs, maar gezien het aspect professioneel handelen in kritische beroepssituaties en diverse leerwegen is het ook inspirerend voor mbo en bedrijfsopleidingen.

U bent een van sneeuwwitjes dwergen!

We werken en leren steeds meer in teamverband. Daartoe hebben we regelmatig overleg en dat gebeurt doorgaans middels een vergadering. Hoewel staand vergaderen hip is, zal menigeen het nog zittend doorstaan. Pakt u ook altijd dezelfde stoel aan de vergadertafel? Dat komt door uw eigen rol en die van de baas. Hij/Zij zit gewoonlijk aan het eind van de tafel met de rug naar de achterwand en zicht op de deur.

Men kan het gedrag van mensen tijdens vergaderingen in zeven categorieën indelen volgens Sharon Livingston (Livingston Group). Haar categorieën zijn gebaseerd op de zeven dwergen van Sneeuwwitje. Tegenover de baas zitten mensen die qua gedrag lijken op de dwergen Grumpie of Doc, of op beiden. Grumpie is confronterend en een lastpak. Doc is de beterweter en laat dat merken. Rechts naast de baas vinden we Giegel, een ja-knikker.

Uit onderzoek van Livingston blijkt dat 59% van de mensen in de Giegel-categorie vallen. Niet zo vreemd: selecties van medewerkers of teamleden geschieden met het oogmerk de leider te ondersteunen. Behalve de plaats aan tafel speelt de houding (non-verbale uiting) van de deelnemer een grote rol. U herkent het wel: lui uitgezakt achterover, op het puntje van de stoel, gekruiste enkels, enzovoort.

Waar en hoe zit u bij de volgende vergadering?

Onderwijsvernieuwing of -vernieling?

Al jaren worden door diverse (belanghebbende) instanties verwoede pogingen ondernomen om de zegeningen van computers in onderwijs aan te tonen. Zelfs marginale resultaten worden gevierd. Maar met regelmaat komt er tegengeluid: het is lang niet altijd nuttig, zelfs vaak funest voor de leerresultaten! Leerlingen/studenten kunnen niet doelgericht en verantwoord omgaan met de nieuwe media en veel docenten weten ict niet effectief in te zetten! Het misbruik van de computer (of laptop, tablet, smartphone) in de les bestendigt waarschijnlijk ook game- en social media verslaving, het gebrek aan concentratie en vaak ook een slechte lichaamshouding (gekromde nek).

Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven wordt ict ook veel voor privé-zaken ingezet. Op zich hoeft dat niet altijd bezwaarlijk te zijn, omdat in veel jobs de grens tussen zakelijk en privé deels vervallen is en de uiteindelijke performance telt. Vlaams pedagoog Pedro De Bruyckere wijst in zijn blog op diverse onderzoeken en pleit voor meer aandacht om te (laten) leren correct met ict om te gaan in het onderwijs. Want dat ict de leeropbrengsten bij goed gebruik echt kan vergroten, daar zijn ook genoeg bewijzen voor! En een artikel van MKBservicedesk als voorbeeld van de problematiek van privé ict-gebruik in werktijd.

Formele bedrijfsopleidingen toegenomen (maar?)

Uit onderzoek van CBS is niet meteen duidelijke wat de reden is voor de stijging van het aanbod bedrijfsopleidingen. Mogelijk: na de crisis is er meer financiële ruimte om te scholen (maar de statistieken dateren uit de hoogtijdagen van de afgelopen financiële crisis), werkgevers vinden dat het personeel tekort schiet in performance, werkgevers maken er lonkende secundaire arbeidsvoorwaarden van.

Meestal gaat het om beroepsgerichte vaardigheden, maar we kunnen ons ook voorstellen dat er in de toekomst – in het geval van arbeidsverdelingen door technologie – werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen voor scholing richting vaardigheden voor transitie naar ander werk of voor onbetaalde bezigheden.

Opvallend is dat in het MKB de vrouwen achterblijven bij schollingsdeelname.

Gemiddeld werd er 1100 euro geïnvesteerd per deelnemer. Als de gemiste werkuren verdisconteerd worden, komt u op het dubbele. Hiermee wordt ook duidelijk dat het om formele opleidingen (cursussen) gaat. Er blijkt niet hoe gefocust de scholing geschiedt: de vaste kernwerknemers, de cerificatenverzamelaars, open vrijwillige of ‘gepushte’ deelname.

Zo’n stijging opzichte is toe te juichen, immers werknemers komen op een hoger niveau, werkgevers hopen profijt te trekken en cursusgevers hebben meer brood op de plank. Toch vragen we ons af hoe zinvol deze publicatie (op basis van cijfers uit de periode 2010-2015) medio 2017 is, gezien de recente economische opleving en de stellige verwachting van disruptieve effecten op taakinhouden door robotica en kunstmatige intelligentie.