Manifest: samen naar een duurzame digitale samenleving

Vijf acties die minimaal nodig zijn de volgende kabinetsperiode. Nederland moet een stevig tandje bijsteken op het gebied van digitalisering. Een nieuw kabinet moet specifiek investeren in die digitalisering van de samenleving. Voor welvaart, welzijn én om te zorgen dat iedereen mee kan komen. Digitalisering en robotisering vergroten kansen voor het land en zijn inwoners. Die zullen tijdig kennis en vaardigheden moeten verwerven om deze transitie tot een succes te maken en de bedreigingen -voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of cybercrime- te weerstaan. De groep ondertekenaars van het manifest stelt minimaal vijf gerichte acties voor.

Wisdom of crowds: Samenwerken, samendenken

Een school vissen, een zwerm vogels, een legertje mieren, een kudde wilde paarden enz. vertonen allemaal een vorm van collectieve intelligentie. De groep kan veel meer dan afzonderlijke individuen, u kent ongetwijfeld de voorbeelden. Merkwaardig is dat elk individu in de zwerm ‘onbewust’ `zijn rol of taak kent in een bepaalde situatie. Wij, mensen, hebben bij het oplossen van vraagstellingen veel overleg nodig. Dat kost veel tijd en niet iedereen krijgt de kans om zijn kennis of mening in te brengen. UNU is een app (draait voorlopig alleen op Chrome van Google) die met zwermmechanismen via intelligente algoritmen een soort ‘crowd thinking’ mogelijk maakt. Om zelf een ‘UNU’ te mogen maken dient u wel met Facebook of Twitter uw account aan te maken.

Dit soort applicaties lijkt ook geschikt om grote groepen mensen voorspellingen te laten doen. Veelal is de score beter dan die van afzonderlijke experts. We zullen in de toekomst veelvuldig moet samenwerken en door de globalisering met soms heel grote groepen. Leren te acteren binnen een zwerm-kwestie levert interessante nieuwe mogelijkheden om besluiten te nemen, markten te verkennen en misschien wel beter de uitslag van presidentsverkiezingen te voorspellen. Bij alle onzekerheden die de toekomst ons voorhoudt biedt collectieve denkkracht mogelijk enig soelaas! Wie gaat er in onderwijs of training mee aan de slag?

Techrepublic had er een item over en recent Futurism eveneens.

BEITEL in de GENEN: binnenkort laten we groeien wat we willen bouwen

Onze wereld heeft zich volgepropt met producten die vaak geproduceerd zijn met niet hernieuwbare grondstoffen en die in hun afvalstadium niet of lastig te recycleren zijn. Denk aan de plastic soep in de oceanen. We hebben een grondstoffen- en een afvalprobleem! De laatste jaren zijn er echter spectaculaire vorderingen in ‘design by nature’, ‘design with nature’ en variante benaderingen, die de natuur, biologische componenten en bouwprincipes (groei) toepassen.

Nu deze ’technieken’ geleidelijk uit het laboratoriumstadium kruipen, wordt het tijd dat ook het onderwijs meer oog krijgt voor het opleiden van mensen die de opschaling van deze producties moeten ontwikkelen en begeleiden. Krijgen we een opleidingsmix van werktuigbouw, elektronica, IT en agro-specialismen? Komt naast programmeren voor digitale producten ook bio-coding meer in beeld?

Ter oriëntatie deze prachtige TED-talk van Neri Oxman (MIT).

Maar ook in ons land zijn er diverse mensen al een tijd mee bezig. Zie bijvoorbeeld ontwerper Eric Klarenbeek of kijk bij Motherboard.

Debat de Nationale DenkTank: de toekomst van het beroepsonderwijs

Op 8 november jl. vond in de Balie een debatavond plaats van de Nationale DenkTank. Dit jaar ging het over het beroepsonderwijs. Vooral het mbo kwam in beeld.

Voor diverse knelpunten werden na analyse oplossingen voorgesteld in bediscussieerd in subgroepen. Inspirerend allemaal, maar toch rest een ongemakkelijk gevoel: zal er voldoende betaald werk zijn voor iedereen en zul je voldoende motivatie voor eigen verantwoordelijkheid t.a.v. ‘een leven lang leren’ kunnen losmaken als de perspectieven zo dynamisch en onzeker zijn?

U was er niet bij? Bekijk de videoregistratie dan hier.

Games and the Future of Education | ABUNDANCE

Singularity University positivo Peter Diamandis, door Fortune Magazine als een der 50 belangrijkste wereldleiders genoemd, toont een 2,5 minuten video over het toekomstige onderwijs dat overloopt van Kunstmatige Intelligentie, Virtual Reality en Gamification. Het huidige onderwijs is te saai. Het toekomstige onderwijs is uitdagend, gepersonaliseerd, overal in overvloed beschikbaar en grotendeels gratis. Weg met de traditionele school?

Op weg via de progressieve school! Heeft u een half uur? Diamandis hield onlangs een presentatie voor de California Charter Schools Association en motiveerde met voorbeelden de noodzaak om anders naar onderwijs te kijken en vooral rekening te houden met de exponentiële verrassingsfactor (het gaat allemaal sneller dan we verwachten). 21ste eeuwse vaardigheden voor werk en burgerschap ontwikkelen betekent vooral anticiperen op die versnelling in de technologische mogelijkheden.

IQ, EQ…, DQ!

Onze jongeren zitten meer voor een beeldscherm dan de tijd die ze interactief met hun ouders doorbrengen. De digitalisering gaat gestaag door en brengt vele voordelen, maar ook gevaren. Die laatste geldt zeker voor onbevangen en nieuwsgierige kinderen!

dq-project

Yuhyun Park gaat op bovenstaande problematiek in op de site van World Economic Forum en introduceert het DQ (Digital Intelligence Quotiënt ) Hierop doorlinkend kom je op het (van oorsprong Koreaanse) internationale DQ-project uit Singapore. Getest en gelauwerd online platform rond Digitale Intelligentie! Men wil graag meer landen en talen betrekken en roepen partijen op om te participeren. De hoofddoelgroep ligt rond 9-12 jarigen (+ hun ouders en onderwijzers). Interessante indeling en aanpak. Biedt het meer dan wat we al hebben? Is er iemand die daar eens induikt? Of integraal-digitaal vervolg-idee (voor de opvolgende leeftijdscategorie) van de fraaie handreiking Mediawijsheid in de klas van Patrick Koning.

Nudging: manipulatie of gewoon een goedbedoeld duwtje in de rug?

Enige tijd geleden maakten we ook al een post over nudging. We zien het met grotere regelmaat toegepast worden, maar nog weinig/niet bij opleiden en trainen. Nudging is een gedrags-psychologische motivatietechniek (zij het wat omstreden) waarbij de omstandigheden zodanig ingericht worden dat mensen, ‘automatisch’ het ‘gewenste’ gedrag vertonen of de goede’ keuze gaan maken . Noem het maar manipulatie. Heren, denk eens aan de vlieg in het urinoir! ‘Papier hier’ roept Holle Bolle Gijs in de Efteling. En het effect van “Kroket – € 1,00”, “Kroket alstublieft – € 0,75” op de menukaart in de kantine. U wordt geremd in uw rijsnelheid door Nijntje.

ManagementTeam Magazine besteedt ook weer aandacht aan nudging. De publieke gezondheidszorg is er mee aan de slag. Maar we lezen ook een kritische noot bij Shift.

Bij onderwijs en training speelt motivatie een grote rol, toch zien we nog niet zo veel nudging: de Hogeschool Rotterdam bestudeert hoe deze goedbedoelde duwtjes in rug kunnen bijdragen aan studiesucces. Zie eventueel ook de handreiking van Cass R. Sunstein.

​Inclusief werkgeverschap?

Hoewel de overheid een uitgesproken ambitie heeft (had?) is de Belastingdienst een voorbeeld van een andere realiteit waarvoor al eerder gewaarschuwd is: het middensegment in de werkgelegenheid kwijnt! De site Sociale Vraagstukken brengt deze casus scherp in beeld. Het onderwerp roept vragen op over een sterker accent in het mbo op doorstroom naar hbo en een pro-actieve rol in na-en bijscholing. Maar ook wer​kgevers kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door deze werk​gelegenheidseffecten ​vroeg​tijdig in de transitie te voorzien van beleid. Lees op dezelfde site ook hoe ​flexibel ​de arbeidsmarkt wel is ​.​

Hulp bij diversiteitsbeleid

Tijdens een vorige LRN21-netwerkbijeenkomst stond het thema Diversiteit centraal. De deelnemers kregen interessante visies en aanpak voorgeschoteld uit organisaties, bedrijven en onderwijs. Om nog meer praktische handvatten te krijgen om kansrijk diversiteitsbeleid te ontwikkelen kunt u het ‘Handboek Succesvolle Diversiteitsinterventies’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken downloaden.

Als über-asperger robots machinale integriteit eisen

Advocate en schrijfster Antoinette Vlieger fantaseert al redenerend over de ‘Rechten van kunstmatige intelligentie en robots’ in vergelijking met de ‘Rechten van de mens’.

In de praktijk zien we met regelmaat dat onze wetgeving achterloopt op de technologische ontwikkeling, denk aan privacy en cybersecurity. Met de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie krijgen we naast grondwettelijk, juridische problemen ook emotionele en ethische vraagstukken voor de kiezen! Als kunstmatige intelligentie zelfbewust wordt gaan we echt een ander tijdperk in! Stel dat je met zo’n prachtige, empatisch, super intelligente robot wil trouwen?

Wat zou het onderwijs al kunnen doen om de huidige generatie voor te bereiden op dergelijke problematiek? Past dit binnen mediawijsheid als onderdeel van de 21st Century Skills? Lees de gastcolumn van Antoinette hier.