The future of work by PWC

PWC blijft zeker niet achter bij de collega’s (internationale consultancy-reuzen) als het gaat om een kritische visie op de nabije toekomst wat betreft de wereld van arbeid. Zij delen de mogelijke ontwikkeling op in de oranje wereld, de blauwe wereld en de groene wereld. Op de site kunt u testen waar u met uw opvattingen bij past!

PWC stelt vast dat de meeste mensen, organisaties en bedrijven niet in de gaten hebben dat we in een exponentieel versnelling qua technologische ontwikkelingen verkeren en dat dit disruptieve effecten heeft op de arbeidsmarkt en de manier waarop we ons leven inrichten en plannen. Plannen, door te werken aan vaardigheden die toekomstbestendig zijn en het ontwikkelen van eigen en collectieve verantwoordelijkheid ten aanzien van genoemde technologische ontwikkelingen.

Even snel een samenvattend praatje? Deze video!

Niet meer onderstrepen!

De Vlaamse kwaliteitskrant De Morgen geeft online tips over effectief studeren. Studenten onderstrepen graag woorden in teksten om te leren. Maar dit blijkt niet zo effectief te zijn. Er zijn al vaker stevige wetenschappelijk onderbouwde publicaties over dit onderwerp verschenen, maar dit is een beknopte samenvatting en misschien een aanleiding om die andere publicaties eens nader te bestuderen (zelf opzoeken!).

Technologiebijdrage aan onderwijsvernieuwing

EPRS (EU) heeft een diepte-analyse gepubliceerd over leren en nieuwe technologie. Hervorming van curricula, herziening beoordelingssystemen, digitale kloof, ROI-probleem bij onderwijs, kansen en bedreigingen… Stakeholders, u bent gewaarschuwd: het komt heel snel op ons af!

Ongemotiveerde studenten toch succesvol?!

ECBO tipt ons op een bericht in The Atlantic over een onderzoek naar de correlaties tussen motivatie en leerprestaties. De aanname dat intrinsieke drijfveren cruciaal zijn wordt in twijfel getrokken. Tevens komen de betere prestaties van meisjes t.o.v. jongens aan de orde.

Internet of Things academy

Het Internet of Things (IoT) staat voor een doorbraak. We worden steeds meer omgeven door slimme apparaten, wearables, sensoren, cams, enzovoort. Veel van die spullen zijn met elkaar of met een centrale in verbinding. Hierdoor ontstaan nieuwe, soms onverwachte mogelijkheden. Die apparaten nemen hier en daar wel menselijke taken over, maar leveren enorm veel data die we ten nutte kunnen maken. Creatief gebruik bedenken en ontwikkelen voor al die slimme zaken en hun componenten kan voor velen een boeiend beroep opleveren. Daarom is de nationale IoT-academie gestart. Lees het bericht bij Binnenlands Bestuur of ga direct naar de Internet of Things Academy.

Future of online education en hybrid learning environments

‘The future of online education is ‘edutainment’ en opkomst ‘hybrid learning environments’.

Deze titel moet u wel in context lezen… Science-Business is een relatief nieuw netwerk dat zich richt op innovatie in Europa. Het wil politiek, bedrijfsleven en wetenschap nauwer verbinden. (Waar is Nederlandse deelname?) In een persbericht belichten ze hun visie op 2030 </a met focus op transport, productie, gezondheid en onderwijs. Meteen naar het rapport? Hier gaan ze in een 22-tal pagina’s in op diverse mega-trends en disrupties.

Hot: Leraarschap future proof?

Intermediair magazine bekijkt de toekomstbestendigheid van het leraarschap voor de komende tien jaar.

Het instappen (en blijven) in het beroep moet aantrekkelijker en makkelijker worden, m.a.w. beter belonen en minder regeldruk. Docenten en de organisatie erboven zullen echter eerst doordrongen moeten worden van de urgentie van de huidige ontwikkelingen.

De vraag blijft ook of het hier en daar aanpassen van het huidige onderwijssysteem wel een antwoord is op de (toekomstige) behoefte aan begeleiding tot verantwoord burgerschap en deelname in economische processen.

Eerder verscheen in deze rubriek Veel tech en touch waar een beeld geschetst wordt van werk in de nabije toekomst: veel ‘hoppen’ van baan naar job en ook tussen sectoren. Welke beroepsopleiding past hier initieel bij? Lastig!

In elk geval zal men moeten anticiperen op ontwikkelingen. Het blog van LRN21 kan een nuttige bron zijn en in onze themabijeenkomsten (de volgende bijeenkomst is op 16 juni a.s.) is hier veel aandacht voor.