Dom door slimme telefoon

Cognitieve vaardigheden lijden door en onder de smartphone. Het is inmiddels een geaccepteerde (?) vorm van verslaving: tot meerdere malen per minuut toe uw smartphone checken. Menig docent komt nauwelijks meer door de Any-Device-Heads-Down-muur (ADHD) heen. Onmiskenbaar is hier de effectiviteit en efficiëntie van het leerproces de klos. Maar ook in het arbeidsproces kampt men met ferm productiviteitsverlies (naast het feit dat de smartphone natuurlijk ook veel nuttig gebruik kent).

Uit een studie van de University of Texas blijkt dat uw cognitieve capaciteit afneemt naarmate uw smartphone dichterbij is. Het ding blijft aandacht vragen, zelfs als het binnen zichtafstand uit staat! Meer over cyberverslaving.

21ste eeuwse vaardigheden: hoe is het zover gekomen?

21e-eeuwse vaardigheden zijn niet allemaal echt nieuw, maar hebben een wat specifiekere focus en zwaarder accent op bepaalde competenties. Natuurlijk kan het gezien de snelle ontwikkelingen ook alleen maar een globale verzameling zijn die continu updates nodig heeft. De implementatie van 21e eeuwse vaardigheden heeft implicaties voor de curricula en docenten. Maar welke dan?

Uit een samenwerking tussen PO-Raad en Kennisnet is het rapport ‘21e eeuwse vaardigheden: achtergronden en onderwijsimplicaties’ geboren.

Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling van de Open Universiteit hebben compacte antwoorden verzameld op 17 veel gestelde vragen over 21ste eeuwse vaardigheden en dit vervat in een compact lezenswaardig rapport (zeker niet alleen voor po-niveau) met handige verdiepingslinks. Ook wordt de populaire taxonomie van Bloom er bij gehaald en voor sommigen nog eens benadrukt dat het gaat om niveaus en niet (meer) om hiërarchie! Maar Bloom blijkt niet zo goed geschikt om de 21e eeuwse vaardigheden goed in te passen.

Leren van LinkedIn?

Nog geen tijd gehad, of gewoon gemist? LinkedIn heeft een fraai rapport geleverd over de grootste actuele uitdagingen voor leren op de werkplek, respectievelijk: bedrijfstrainingen, specifieker corporate Learning and Development (L&D) aspecten rond strategie, beleid en uitvoering.

LinkedIn Learning Solutions heeft een groep van 500 succesvolle L&D managers (USA en Canada) gepolst en daar trends en uitdagingen uit gedestilleerd:

 • Hoe krijg je medewerkers zover dat ze tijd in L&D investeren?
 • Hoe te werk gaan (leren) met een beperkt budget?
 • Haalbaarheid voor een klein team?
 • Hoe toon je ROI aan?
 • Hoe genereer je betrokkenheid bij management?
 • Hoe maak je medewerkers bewust van het trainingsaanbod en het nut? (What’s In It For Me? benadering)
 • Hoe krijg je hanteerbare, bruikbare (Learning) Analytics om efficiëntie en effectiviteit te demonstreren?
 • Wat werkt beter, L&D centraal of decentraal positioneren? (vaak onderdeel van HR)
 • Hoe breng je L&D in lijn met de brede bedrijfsstrategie en visie?

Basis Inkomen een basis voor Leven Lang Leren?

Onze educatieve systemen leiden op om een toekomstige rol in de maatschappij te vervullen, als burger in het algemeen en specifiek als beroepsbeoefenaar. De maatschappij verandert snel en de wereld van arbeid nog sneller door technologische ontwikkelingen. Opleidingssystemen zijn nogal inert en lopen al gauw uit de pas: werkgevers klagen over moeilijk te vinden geschikt personeel, werknemers ervaren ‘bullshit’ jobs en merken dat hun competenties en ambities niet stroken met de marktvraag. Wereldwijd dalen inkomens ten opzichte van de opbrengsten van stijgende productiviteit. Velen, niet alleen in de lagere regionen van de arbeidsmarkt, ervaren geen voldoening bij hun activiteiten, deels doordat diverse taken van hun beroep overgelaten worden aan technologie en ze in een strak hiërarchisch logistiek systeem moeten opereren.

In sommige domeinen zien we een tegenbeweging: zelfsturende teams van professionals met grote klant- en medewerkers-tevredenheid, zoals Buurtzorg. Maar voor de massa zal de wereld van werk waarschijnlijk definitief veranderen: flexwerk, instabiel arbeidsinkomen, creatief zijn, kritisch denken, systeemdenken, zelf je talent ontwikkelen en exploiteren. Voor sommigen zal dit als ultieme vrijheid en succeskans ervaren worden, maar velen zijn daar nog niet voor toegerust, qua kennis, vaardigheden en mentaliteit.

James Manyika, directeur van McKinsey Global Institute, beschouwt in Technology, jobs, and the future of work de stand van zaken en suggereert aanbevelingen:

 • Stem opleidingssystemen en leren beter af op een (continu) veranderende werksituatie
 • Onderzoek hoe de private sector trainingen kan bevorderen
 • Ontwikkel incentives om private investeringen in menselijke kapitaal gelijk te behandelen als ander kapitaal
 • Verken publiek-private partnerships om investeringen in infrastructuur te stimuleren
 • Heroverweeg vormen van inkomen (bijvoorbeeld Universeel Basis Inkomen)
 • Ontwikkel begeleiding bij transitie van werk en een opvangnet voor werkloosheid
 • Omarm technologische oplossingen/hulpmiddelen
 • Focus op baancreatie (de EU werk aan een actieplan werkgelegenheid in de circulaire economie, en Wecycle heeft ideeën verzameld)
 • Leer mensen soepel samenwerken met robots en kunstmatige intelligentie
 • Verdeel de productiviteitsopbrengsten van technologie op meer democratische wijze

Dinsdag 31 oktober a.s. is de laatste themabijeenkomst van LRN21 van dit jaar. De relatie tussen systemen als basisinkomen en opleiden/trainen zal daarin worden uitgediept. Houd deze site in de gaten voor nadere info.

Gaat het nu lukken?

Het schiet niet echt op met echte innovatie in onderwijs. Er ontbreken essentiële randvoorwaarden voor doorbraken. Om dit aan te pakken heeft de OESO een ‘Handbook for Innovative Learning Environments’ gepubliceerd.

Een veertiental instrumenten wordt aangereikt om een innovatieve leeromgeving te bevorderen. Zo worden er instrumenten gepresenteerd om leiderschap, evaluatief leren denken en veranderingen in leerecosystemen te stimuleren. Het handboek kwam tot stand op basis van een internationale studie door OESO’s CERI (Centre for Education Research and Innovation). De OESO hanteert haar eigen ‘7+3 raamwerk’. Hierin worden 7 leerprincipes voor Innovatieve Leeromgevingen verbonden met 3 belangrijke innovatiegebieden (pedagogische/didactische kern, educatief leiderschap en samenwerkingsverbanden).

Ruim 100 pagina’s gaan bestuderen…? Handbook for Innovative Learning Environments (meenemen op vakantie?).

Fikkie de drone

Een goede hond herkent uw emoties en reageert adequaat. Deze drone kan dat ook. Geweldig! Drones zijn eigenlijk vliegende robots in allerlei formaten en maken niet alleen opgang als speeltuig, maar ook als (ver)voertuig, observatietuig, oorlogstuig, enzovoort. Geavanceerde sensoren en (zelflerende) kunstmatige intelligentie voegen steeds meer mogelijkheden toe. Ook ‘enge’ overheden bezinnen zich op striktere regelgeving ( t.z.t. drone-brevet?). Maar de verwachting is dat drones een toenemende rol in ons leven gaan nemen en dat we (mens en drone) moeten leren hoe met elkaar om te gaan.

Hoe lang zal de hulphond voor mensen met een beperking nog bestaan?

COGNIFY

De leercapaciteit van computers ontwikkelt zich razendsnel. Waar blijft u als mens? Artificial Intelligence (AI) is booming en doomscenario’s en paradijsvisioenen verwarren ons perspectief. Door technologie worden we zelfs meer mens, filosofeert Simone Zwitserloot in de Volkskrant.

Wij, homo sapiens -de denkende mens- vanwege dat denken volgens onszelf superieur in de biosfeer, staan op het punt qua denkkracht overtroefd te worden door de technologie. De toenemende snelheid van dit proces maakt het toch lastig voor ons hierop in te spelen (wij denken over het algemeen lineair en niet exponentieel over ontwikkelingen). We zien al beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan, maar een baan wordt ook steeds meer een dynamische set van taken, waarbij, indien goedkoper, sneller, etc. de computer delen overneemt.

De mannen van Fountainheads (traden al eens op voor LRN21) hebben een en ander uitgebreid op een rijtje gezet in een storify. Ga hier wel even voor zitten: veel videofragmenten.

Platform31 heeft onderzoek verricht met focus op de vier grote steden wat robotisering & automatisering betekent voor de werkgelegenheid in diverse sectoren. Welke competenties worden belangrijk en hoe anticipeert het onderwijs op veranderingen? Download de 4 rapporten onderaan het artikel. De SER heeft ook een bijdrage over de verwachtingen in maatschappij en werkgelegenheid.

AI en robotica (maar ook bio/gentech en nieuwe materialen) lijken onvermijdelijk en kunnen beter slim omarmd worden dan gemeden. Gaat dat lukken met ons huidige stelsel van (beroeps)opleidingen?