Beperkte effecten van e-learning en personalized instruction?

Wat doen we fout? De technologie heeft in menige branche tot verbetering en omwentelingen geleid. Omdat onderwijs wat flegmatischer is bij het uitnutten, kunnen leerwinst en ROI nog niet altijd even sterk worden aangetoond.

Erg ‘vervelend’ als er dan kritisch onderzoek wordt gepubliceerd waarin de voordelen van technologie bij leren in twijfel worden getrokken. Het rapport focust zich op instructie via technologie (dit is niet hetzelfde als gepersonaliseerd leren). Hoewel de onderzoeksetting primair onderwijs in de VS betreft, komen er herkenbare situaties en conclusies naar voren. De populaire Vlaamse pedagoog Pedro de Bruyckere besteedt er op zijn blog aandacht aan.

Triple helix (business, government & university)

Het platform Betatechniek heeft een midterm review uitgebracht over de Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap, respectievelijk op hbo en mbo betrekking hebbend.

Triple helixMen koestert zich in de Triple Helix: samenwerking nodig tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het hbo slaagt er redelijk goed in om de doelstellingen te behalen, het mbo nog niet. Men maakt zich zorgen of de continuïteit van de centra wel gewaarborgd kan blijven als de overheid zich na initiële financiering terugtrekt (waar hebben we dat al eerder ervaren?). Interessant is de rolprofilering van de verschillende centra in de publiek-private samenwerking (pag. 35).

Ten aanzien van toekomst gericht onderwijs positioneert men de 21st century skills van centraal belang (pag. 19), maar behalve een verwijzing naar een SLO-onderzoek en een publicatie van de Onderwijsraad, zie je er weinig van terug. En dat laatste is opmerkelijk!

Intensievere wisselwerking tussen technologie en samenleving

Technologie heeft een snel toenemende invloed op onze leefomgeving en dus op onszelf, omdat we steeds afhankelijker interacteren met die leefomgeving. Deze ontwikkeling zet een enorme druk op burgers om adaptief en creatief ondernemend deze technologie te benutten voor persoonlijk en collectief welzijn.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) blikt vooruit en geeft advies in het rapport VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING. De teneur van het rapport is behoorlijk positief. Er zijn zeker rampen en onverwachte gebeurtenissen, ‘zwarte zwanen’ mogelijk die roet in het eten kunnen gooien. Het is niet moeilijk om bij alle ontwikkelingen een mix van flankerende 21ste eeuwse vaardigheden te plakken.

Quickscan 21ste eeuwse vaardigheden

SLO heeft een Quickscan ontwikkeld om een beeld te geven over de mate waarin u als docent of als schoolleider de 21st Century Skills aan de orde stelt in visie, beleid en uitvoering. De scan richt zich met name op PO en VO. Het instrument genereert een score-overzicht en aanbevelingen plus een conceptueel kader van deze vaardigheden.

Look at me: app voor autististen

Autisme uit zich onder andere in het onvermogen emoties te herkennen bij de ander. Veel van onze autistische jongeren hebben hierdoor een communicatieprobleem en dat is fnuikend voor een carrière en participerend burgerschap in de 21ste eeuw. Samsung heeft een app ontwikkeld om leerlingen te helpen.

Look at me: app voor autististen

Autisme uit zich onder andere in het onvermogen emoties te herkennen bij de ander. Veel van onze autistische jongeren hebben hierdoor een communicatieprobleem en dat is fnuikend voor een carrière en participerend burgerschap in de 21ste eeuw. Samsung heeft een app ontwikkeld om leerlingen te helpen.