Welkom

LRN21 (spreek uit: leren 21) is een netwerk ter promotie en adoptie van 21st Century Skills in schoolorganisaties en bedrijven. Wij organiseren themabijeenkomsten en houden een blog bij met actuele thema’s.

Vanaf heden zijn we te vinden op het nieuwe domein:
skillsvoordetoekomst.nl.

Hieronder kunt u door de meest recente blogs heen scrollen.

Het tienerbrein van Jelle Jolles

Op 25 november jl. werd het nieuwe boek van breinprofessor Jelle Jolles gepresenteerd. Met de titel ‘Het tienerbrein’ richt Jolles zich tot opvoeders en leraren die betreffende leeftijdcategorie op weg moet helpen naar volwassenheid.

Zorg dat je kennis hebt van de achtergrond van de tiener, van het cognitieve en psychosociale functioneren. Zorg dat je globaal weet hebt van eerdere leer- en levenservaringen van het kind. Pas dan kun je voor deze leerling de drijfkracht voor talentontwikkeling zijn.

Eigenlijk zegt Jolles dat veel onderwijs in de praktijk niet effectief is, omdat voornoemde inzichten niet toegepast worden. Tieners zijn geen passieve luisteraars! Zelfinzicht en zelfregulatie is nog volop in ontwikkeling. Ze staan meer open voor spannende interactie met leeftijdgenoten, enzovoort. Tieners moet veel gestimuleerd worden en gedijen in de goede richting als er veel structuur geboden wordt. Die kun je afbouwen naarmate zelfinzicht en zelfregulatie getoond wordt. Sommige vertonen midden twintig of later nog tienergedrag, je kent ze wel!

Skills voor de Toekomst: teveel om alles te onderzoeken!

Op de website van ROA is de onderzoeksagenda “Skills voor de toekomst” te downloaden. Deze uitgave van het Skills-platform (CPB, SCP, EP-Nu c, Hogeschool Windesheim, Cito, SLO, UvA, UM, RUG, UT, NRO, NIVOZ, ROA, plus experts van Glasgow Caledonian University en Radboud Universiteit) is in opdracht van de directie Kennis van OCW opgesteld. Over welke skills hebben we het? Welke worden in de toekomst verwacht en wat willen we nog te weten komen over het verwerven, ontwikkelen en onderhouden van deze skills gedurende de levensloop? Interessant voorverkenning en opdoemende onderzoeksvragen.

Niet alle skills zullen uitvoerig onderzocht worden, men heeft keuzes moeten maken. Binnen het domein ‘kernvaardigheden’ liggen Burgerschap en Internationale skills in focus, en bij de ‘advanced skills’ Zelfregulatie en Persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kan men deze keuzes duiden als zorg om ‘ongewenste’ sociale en persoonlijke ontwikkelingen die gepaard gaan met de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en de maatschappij in het algemeen?

Merk op dat het Skills-platform bij de kernvaardigheden ook Bewegen heeft staan. De onderzoeksagenda gaat overigens uitgebreid in op het meten van skills.

Manifest: samen naar een duurzame digitale samenleving

Vijf acties die minimaal nodig zijn de volgende kabinetsperiode. Nederland moet een stevig tandje bijsteken op het gebied van digitalisering. Een nieuw kabinet moet specifiek investeren in die digitalisering van de samenleving. Voor welvaart, welzijn én om te zorgen dat iedereen mee kan komen. Digitalisering en robotisering vergroten kansen voor het land en zijn inwoners. Die zullen tijdig kennis en vaardigheden moeten verwerven om deze transitie tot een succes te maken en de bedreigingen -voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of cybercrime- te weerstaan. De groep ondertekenaars van het manifest stelt minimaal vijf gerichte acties voor.

Wisdom of crowds: Samenwerken, samendenken

Een school vissen, een zwerm vogels, een legertje mieren, een kudde wilde paarden enz. vertonen allemaal een vorm van collectieve intelligentie. De groep kan veel meer dan afzonderlijke individuen, u kent ongetwijfeld de voorbeelden. Merkwaardig is dat elk individu in de zwerm ‘onbewust’ `zijn rol of taak kent in een bepaalde situatie. Wij, mensen, hebben bij het oplossen van vraagstellingen veel overleg nodig. Dat kost veel tijd en niet iedereen krijgt de kans om zijn kennis of mening in te brengen. UNU is een app (draait voorlopig alleen op Chrome van Google) die met zwermmechanismen via intelligente algoritmen een soort ‘crowd thinking’ mogelijk maakt. Om zelf een ‘UNU’ te mogen maken dient u wel met Facebook of Twitter uw account aan te maken.

Dit soort applicaties lijkt ook geschikt om grote groepen mensen voorspellingen te laten doen. Veelal is de score beter dan die van afzonderlijke experts. We zullen in de toekomst veelvuldig moet samenwerken en door de globalisering met soms heel grote groepen. Leren te acteren binnen een zwerm-kwestie levert interessante nieuwe mogelijkheden om besluiten te nemen, markten te verkennen en misschien wel beter de uitslag van presidentsverkiezingen te voorspellen. Bij alle onzekerheden die de toekomst ons voorhoudt biedt collectieve denkkracht mogelijk enig soelaas! Wie gaat er in onderwijs of training mee aan de slag?

Techrepublic had er een item over en recent Futurism eveneens.

BEITEL in de GENEN: binnenkort laten we groeien wat we willen bouwen

Onze wereld heeft zich volgepropt met producten die vaak geproduceerd zijn met niet hernieuwbare grondstoffen en die in hun afvalstadium niet of lastig te recycleren zijn. Denk aan de plastic soep in de oceanen. We hebben een grondstoffen- en een afvalprobleem! De laatste jaren zijn er echter spectaculaire vorderingen in ‘design by nature’, ‘design with nature’ en variante benaderingen, die de natuur, biologische componenten en bouwprincipes (groei) toepassen.

Nu deze ’technieken’ geleidelijk uit het laboratoriumstadium kruipen, wordt het tijd dat ook het onderwijs meer oog krijgt voor het opleiden van mensen die de opschaling van deze producties moeten ontwikkelen en begeleiden. Krijgen we een opleidingsmix van werktuigbouw, elektronica, IT en agro-specialismen? Komt naast programmeren voor digitale producten ook bio-coding meer in beeld?

Ter oriëntatie deze prachtige TED-talk van Neri Oxman (MIT).

Maar ook in ons land zijn er diverse mensen al een tijd mee bezig. Zie bijvoorbeeld ontwerper Eric Klarenbeek of kijk bij Motherboard.

Debat de Nationale DenkTank: de toekomst van het beroepsonderwijs

Op 8 november jl. vond in de Balie een debatavond plaats van de Nationale DenkTank. Dit jaar ging het over het beroepsonderwijs. Vooral het mbo kwam in beeld.

Voor diverse knelpunten werden na analyse oplossingen voorgesteld in bediscussieerd in subgroepen. Inspirerend allemaal, maar toch rest een ongemakkelijk gevoel: zal er voldoende betaald werk zijn voor iedereen en zul je voldoende motivatie voor eigen verantwoordelijkheid t.a.v. ‘een leven lang leren’ kunnen losmaken als de perspectieven zo dynamisch en onzeker zijn?

U was er niet bij? Bekijk de videoregistratie dan hier.

Games and the Future of Education | ABUNDANCE

Singularity University positivo Peter Diamandis, door Fortune Magazine als een der 50 belangrijkste wereldleiders genoemd, toont een 2,5 minuten video over het toekomstige onderwijs dat overloopt van Kunstmatige Intelligentie, Virtual Reality en Gamification. Het huidige onderwijs is te saai. Het toekomstige onderwijs is uitdagend, gepersonaliseerd, overal in overvloed beschikbaar en grotendeels gratis. Weg met de traditionele school?

Op weg via de progressieve school! Heeft u een half uur? Diamandis hield onlangs een presentatie voor de California Charter Schools Association en motiveerde met voorbeelden de noodzaak om anders naar onderwijs te kijken en vooral rekening te houden met de exponentiële verrassingsfactor (het gaat allemaal sneller dan we verwachten). 21ste eeuwse vaardigheden voor werk en burgerschap ontwikkelen betekent vooral anticiperen op die versnelling in de technologische mogelijkheden.